Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.cardeamed.pl, której celem jest pośredniczenie w transakcji teleporady medycznej, wizyty lekarskiej, konsultacji psychologa oraz dietetyka.

 2. Zamawianie usługi za pośrednictwem strony internetowej realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Cardea Med Group sp. z o.o., zarejestrowane pod adresem: ul. Rdestowa 160, 81-577 Gdynia, NIP: 9581713917, Regon: 388109213 a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, środków łączności.

§ 2

 1. Usługi wymienione w paragrafie 1, ust. 1 zamówione za pośrednictwem strony internetowej www.cardeamed.pl wykonywane są od poniedziałku do soboty 7:30-21:00, a w niedzielę 8:00-16:00 w zależności od dostępności specjalisty.

 2. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zakresie świadczenia usług placówki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 3. Teleporady medycznej udzielają: lekarz internista, lekarz pediatra i lekarze medycyny rodzinnej

 4. Wizyty domowej lekarskiej udziela: lekarz internista, lekarz pediatra i lekarze medycyny rodzinnej.

 5. Konsultacji i wsparcia psychologicznego udziela psycholog.

 6. Konsultacji dietetyka udziela dyplomowany dietetyk kliniczny, psychodietetyk.

 7. Firma: Cardea Med Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas teleporady medycznej oraz wizyty domowej lekarza.  

§ 3

  1. Teleporady nie gwarantują otrzymania recepty, skierowania czy zwolnienia. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz, opierając się na wywiadzie i dokumentacji, identycznie jak w przypadku wizyty stacjonarnej.

§ 4

Poprzez zawarcie umowy miedzy Klientem a podmiotem Cardea Med Group sp. z o.o., rozumiane jest:

 1. oświadczenie kupującego usługę, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

 2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego.

 3. oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

 4. udziela zgody by placówka medyczna mogła się skontaktować z Klientem do 24h od zamówienia usługi w celu jej realizacji w przypadku teleporady lub wizyty lekarskiej w domu.

 5. udziela zgody by placówka medyczna mogła się skontaktować z Klientem do 72h od zamówienia usługi w celu jej realizacji w przypadku konsultacji z psychologiem i dietetykiem,

 6. Strona internetowa placówki medycznej: www.cardeamed.pl oferuje możliwość płatności on-line co jest równoznaczne z koniecznością przetworzenia danych w celu przeprowadzenia poprawnie transakcji płatniczej, której realizatorem jest  Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany pod nazwą Tpay) przy placu Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437.

 7. Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami. Wszelkie treści, komunikowane Klientowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Klienta będą uważane za otrzymane od Klienta.

 8. Po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej oraz zaakceptowaniu Regulaminu, operator transakcji płatności oraz strona internetowa cardeamed.pl wysyła na adres mailowy podany przez Klienta potwierdzenie płatności, operatora będące też potwierdzeniem poprawnie zrealizowanej transakcji i zamówieniu usługi.

 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na
  czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem strony internetowej www.cardeamed.pl i wygasa z upływem 48
  godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.

§ 5

Odstąpienie od umowy:

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów w przypadkach gdy usługa nie została podjęta przez lekarza po 24 godzinach od zamówienia w przypadku teleporady oraz wizyty lekarskiej w domu

 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów  w przypadku gdy usługa nie została podjęta przez specjalistę po 72 godzinach od zamówienia w przypadku konsultacji z psychologiem lub dietetykiem.

Reklamacja:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług można składać mailowo na adres biuro@cardeamed.pl

 2.  Zgłoszenie powinna obejmować: problem jaki wystąpił z wykonaniem usługi, specjalista z którym usługa była wykonana, termin konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

§ 6

 1. Przeciwwskazania do udzielania porady medycznej oraz wizyty domowej lekarza: Wysokie, niekontrolowane ciśnienie, ból w klatce piersiowej / trudności w oddychaniu / zatrucie / umiarkowane i ciężkie oparzenia / drgawki lub napady / poważne urazy głowy, karku lub pleców / złamania kości / utrata świadomości / nadmierne wychłodzenie organizmu.

 2. Firma Cardea Med Group sp. z o.o.  nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.

§ 7

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej. 

 3. Opłata  – koszt usług wymienionych na stronie www.cardeamed.pl

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.

 5. Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji.

 6. Odbiorcy danych – lekarz oraz specjalista któremu dane są przekazywane w celu prawidłowej realizacji usługi oraz podmiot, któremu dane osobowe są powierzane w celu prawidłowej realizacji transakcji płatniczej to: Krajowy Integrator Płatności S.A. (tpay)

 7. Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie usługi

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z zamówienia usług

 9. Strona internetowa – strona internetowa placówki medycznej na której można dokonać zakupu usługi www.cardeamed.pl

 10. Wizyta domowa lekarza – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas wizyty domowej, wykonana w miejscu wyznaczonym przez klienta

 11. Teleporada medyczna – konsultacja z lekarzem znajdującym się w innym miejscu niż pacjent.

 12. Konsultacja z psychologiem – konsultacja on-line za pośrednictwem komunikatorów wideo ze specjalistą znajdującym się w innym miejscu niż pacjent.

 13. Konsultacja z dietetykiem – konsultacja w miejscu wyznaczonym przez specjalistę lub w wersji on-line za pośrednictwem komunikatorów wideo , do ustalenia z klientem

Strona pod adresem cardeamed.pl korzysta z technologii plików cookies. Zapoznaj się z polityką cookie i prywatności oraz regulaminem strony przed skorzystaniem ze strony.